ชื่อ-นามสกุล

ข้อมูล

หมายเหตุ

นางสาวชนันท์ธิดา  อินวอ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
วิชาเอก บริหารการศึกษา

นางนิรชญาวรรณ  มีณรงค์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
วิชาเอก สังคมศึกษา

นางกาญจนา  มหาวรรณ

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
วิชาเอก คหกรรม

นายสมาน  วิวัฒนาวิไล

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
วิชาเอก คณิตศาสตร์

นางนาริณี  กันทารักษ์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
วิชาเอก บริหารการศึกษา

นายหิรัณย์  บุญปั๋น

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ -
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
วิชาเอก ภาษาไทย