ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านไร่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒