งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นงานหนึ่งซึ่งอยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นกิจกรรมการสร้างจิตสำนึก ด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณรู้ค่า ประโยชน์ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์ แบะหวงแหนไม่ให้พันธุ์พืชซึ่งอยู่ในท้องถิ่นนั้นสูญไป ปัจจุบันต้นไม้ซึ่งมีประโยชน์ต่อมนุษย์ ในด้านความร่มรื่น ยึดเกาะหน้าดินไม่ให้เกิดการพังทลาย ให้อากาศบริสุทธิ์ ดูดซึมน้ าใต้ดินเพื่อให้เกิดความชุ่มชื่นนั้น ได้เริ่มหมดไปเรื่อยๆ พันธุ์ไม้ดั่งเดิมเริ่มหายาก ไม่ค่อยมีใครรู้จักและไม่เห็นความสำคัญหรือประโยชน์ของต้นไม้เท่าที่ควร โรงเรียนบ้านไร่ได้ตระหนักถึงปัญหา เห็นความสำคัญและประโยชน์ของต้นไม้ จึงสมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการฯงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือแหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชต่างๆที่มีชีวิต นำมาจัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นอาศัยเดิม โดยเป็นสถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ ทั้งพรรณไม้แห้งและพรรณไม้ดอก หรือเก็บรักษาโดยวิธีอื่นๆ พันธุ์พืชที่เก็บรวบรวมไว้นั้น จะเป็นแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจได้ด้วย